NU RATA! Poliția Argeș face angajări

NU RATA! Poliția Argeș face angajări

6 posturi sunt scoase la concurs la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, prin încadrare directă din sursă externă. Înscrierile se fac on-line, la unitatea de poliție la care a scos posturile la concurs, până pe 28 decembrie 2020.

Sunt scoase la concurs prin încadrare directă, din sursă externă, în cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, 3 posturi de agenți, 2 posturi cu specializarea de medic veterinar și o funcție de ofițer de poliţie.

Înscrierile se fac on-line, până la data de 28 decembrie 2020. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Înscrierile se fac în perioada 18-28.12.2020, pe baza cererii de înscriere însoțită de documentația solicitată, exclusiv în format electronic, la adresa disponibilă în anunțul de concurs. După data de 28.12.2020, orele 16:00, înscrierile nu vor fi luate în calcul.

CONDIŢII DE PARTICIPARE, CE TEBUIE SA CONTINA DOSARUL, DATA EXAMEN

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

   Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea structurii (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, pentru ocuparea a 3 posturi de agent din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor), urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opţiune.

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Înscrierea se realizează, în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail cristina.ilascu@ag.politiaromana.ro

Pe data de 28.12.2020, după orele 16:00, nu vor fi luate în calcul cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată.

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresa, respectiv cristina.ilascu@ag.politiaromana.rode confirmare a primirii cererii precizându-se și numărul de înregistrare, și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Serviciul Resurse Umane, la nr. de tel 0248/607000 int. 20113, 20114, 20115 sau 20146, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Serviciul Resurse Umane din str. Victoriei, nr. 60, Județul Argeș, în vederea clarificării.

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2,și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fiscanate în format PDF și transmise împreună la adresa de e-mail cristina.ilascu@ag.politiaromana.ro

Previous Post
Accident la Valea Ursului! Circulația este blocată

Accident mortal în Argeș

Next Post
Executorul Eugen Fieraru trimis din nou în judecată de DNA

Executorul Eugen Fieraru trimis din nou în judecată de DNA