Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni angajează

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare șidomeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S., de desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017,

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, cu sediul în Leordeni, Str. Coloniei nr. 106, județul Argeș, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidați care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legăturii cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția, situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. suni absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza astfel:

  • în data de 10.02.2021, ora 12.00 – proba scrisă,
  • în data de 15.02.2021, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate,
  • în data de 15.02.2021,ora 11.00, interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02 februarie 2021, ora 14.00.

Bibliografia pentru cancurs/examen și temele cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leardeni și se publică pe site-ul spitalului www.spitalleordeni.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248/653.695, jurist Stan Raluca-Mihaela – Biroul Resurse Umane.

Previous Post
Amendă pentru un argeşean care nu a respectat respectat izolarea la domiciliu

Situația epidemiologică din județul Argeș

Next Post

„ În slujba dreptății” și „5 Minute” – filmele acestui week-end la Cinematograful „București”